Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

„POLBOTO-AGRI” SP. Z O.O.

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2017 r.

 

 1. DEFINICJE

Wyjaśnienie niektórych pojęć użytych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Przez użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia rozumie się:

 „OWS”- treść niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży „Polboto-Agri” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Udaninie;

„Sprzedawca”– „Polboto-Agri” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedziba w Udaninie 14, 55-340 Udanin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054158, NIP: 9131501612, REGON: 932281150;

„Kupujący”- dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny dokonujący zakupu towarów i/lub usług u Sprzedawcy, nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.94 z dnia 02.03.2017 r.);

„Towar”- produkty zamawiane i/lub kupowane przez Kupującego u Sprzedawcy drogą telefoniczną, elektroniczną lub bezpośrednio w stacjonarnych punktach sprzedaży, siedzibie lub jednostkach terenowych Sprzedawcy;

„Strony”- Kupujący oraz Sprzedawca łącznie;

  

 1. UWAGI OGÓLNE
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część procesu realizacji zamówień oraz wszelkich umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym.
 3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją postanowień OWS.
 4. Wszelkie odstępstwa od postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży uzgadniane indywidualnie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wyłączają postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, tylko w zakresie uregulowanym w sposób odmienny. W pozostałym zakresie zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 5. Warunki oraz postanowienia Kupującego niezgodne z poniższymi nie wiążą Sprzedawcy także w przypadku, gdy Sprzedawca nie złożył żadnych zastrzeżeń w ich zakresie, brak potwierdzenia warunków, nie stanowi o milczącym ich przyjęciu przez Sprzedawcę.
 6. Treść OWS jest dostępna na stronie internetowej Sprzedawcy polboto.com oraz www. polbotoagri.jd-dealer.pl oraz w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy.

 

III. CENNIK i OFERTY

 1. Informacje zawarte w cennikach i innych materiałach dostarczanych oraz publikowanych przez Sprzedawcę, jak również ustnie wyrażone propozycje nie stanowią oferty sprzedaży wiążącej Sprzedawcę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie ceny podane w cennikach oraz ofertach mają charakterach informacyjny oraz mogą ulec zmianie w każdym czasie.

  

IV.ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie Umowy następuje poprzez:
 • złożenie przez Kupującego zamówienia na wzorze zamówienia przedstawionym przez Sprzedawcę i złożeniu przez Sprzedawcę pisemnego potwierdzenia zamówienia, podpisanego przez osoby umocowane do reprezentowania Sprzedawcy.
 • drogą telefoniczną w przypadku Kupujących, z którymi Sprzedawca pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, poprzez wprowadzenie do systemu zamówienia do realizacji przez osobę uprawnioną.
 • w sklepie stacjonarnym poprzez wybór Towaru przez Kupującego i dokonanie zapłaty w kasie lub na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT.
 1. Złożenie Zamówienia przez Kupującego bez potwierdzenia jego realizacji przez Sprzedawcę nie wiąże Sprzedawcy i w żadnym przypadku nie stanowi o milczącym przyjęciu zamówienia.
 2. W przypadku braku określenia przez Strony na piśmie odmiennych uzgodnień, Sprzedawca jest zobowiązany wyłącznie do wydania Towaru oraz przeniesienia prawa własności Towaru na klienta, po otrzymaniu pełnej ceny sprzedaży Towaru.
 3. Świadczenia Sprzedawcy nie obejmują doradztwa technicznego, określania przeznaczenia, oraz sposobu wykorzystania Towaru przez Kupującego oraz jego przydatności do użytku określonego przez Kupującego.
 4. W przypadku, gdy Kupujący oczekuje od Towaru spełnienia szczególnych warunków technicznych, bądź prawnych, tj. takich które wyróżniają Towar od przyjętych standardów i norm technicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jest zobowiązany do pisemnego wskazania tych cech w treści złożonego zamówienia.
 5. W sytuacji, gdy w wykonaniu umowy ujawnią się nieznaczne różnice przedmiotu umowy od informacji zawartej w ofercie, Kupujący nie jest zwolniony z realizacji zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności z zapłaty całej ceny sprzedaży, bądź jakiekolwiek jej części.

 

 1. CENA SPRZEDAŻY
  1. Ceną sprzedaży w zależności od formy zawarcia umowy jest cena:
 • określona przez Kupującego w treści zamówienia i potwierdzona pisemnie przez Sprzedawcę.
 • oznaczona na Towarze w sklepie stacjonarnym.
  1. Cena Towaru niepotwierdzona przez Sprzedawcę, nie stanowi ceny sprzedaży Towaru i nie wiąże Stron.
  2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany cen zamówionych przez Kupującego Towarów wskazanych w treści Zamówienia, w przypadku, gdy po złożeniu zamówienia oraz po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę, nastąpiła nieprzewidywana zmiana cen Towarów u producenta, w związku z czym niemożliwym jest nabycie Towaru po cenie określonej w treści zamówienia.
  3. Sprzedawca poinformuje Kupującego o nowej cenie Towaru, w takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do złożenia nowego zamówienia, a poprzednie zamówienie wygasa z chwilą poinformowania Kupującego przez Sprzedawcę o zmianie ceny Towaru.

 

VI.ZAPŁATA

 1. Zapłata przez Kupującego będzie dokonywana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę oraz na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT.
 2. Kupujący zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań wobec Sprzedawcy, zgodnie z terminami płatności każdorazowo wyszczególnionymi na fakturach VAT.
 3. W przypadku niezgodności pomiędzy dostawą, a towarzyszącymi jej dokumentami sprzedaży Kupujący ma obowiązek zgłosić ten fakt Sprzedawcy w terminie dwóch dni od daty dostawy.
 4. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.
 5. Wszelkie roszczenia Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne w przypadku, gdy:
 • Złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Kupującego;
 • Kupujący utracił całość, bądź znaczną część majątku;
 • Kupujący dokonał przekształcenia, połączenia, podziału przedsiębiorstwa;
 • Wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko Kupującemu;

 

 VII. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 1. Towar dostarczany Kupującemu pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny sprzedaży Towaru.
 2. W przypadku, gdy osoby trzecie zgłoszą jakiekolwiek roszczenia dotyczące Towaru będącego własnością Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę oraz podjąć wszelkie możliwe działania celem ochrony praw Sprzedawcy.
 3. Do momentu przejścia prawa własności Towaru na Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do:
 • starannego przechowywania Towaru w miejscu oraz w sposób chroniący go przed utratą lub uszkodzeniem oraz do eksploatacji Towaru wyłącznie zgodnie z otrzymanymi dokumentami, instrukcjami, specyfikacjami oraz wskazaniami Sprzedawcy i producenta, oraz użytkowania Towaru wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
 • niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o każdym uszkodzeniu lub utracie Towaru oraz o okolicznościach uszkodzenia lub utraty.
 • W przypadku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, Kupujący jest zobowiązany do wskazania w protokole zajęcia rzeczy ruchomych, iż Towar jest własnością Sprzedawcy.
 1. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedawcy w przypadku naruszenia postanowień niniejszego działu.

 

VIII.DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

 1. Kupujący jest zobowiązany do określenia w treści zamówienia sposobu odbioru Towaru oraz proponowanej daty dostawy lub jego odbioru we własnym zakresie oraz udzielenia Sprzedawcy niezbędnych informacji celem umożliwienia Sprzedawcy dokonania ewentualnej dostawy.
 2. Dostawa Towaru następuje na wyłączony i całkowity koszt Kupującego, koszt dostawy nie jest zawarty w cenie sprzedaży Towaru oraz zostanie doliczony każdorazowo do faktury VAT wystawionej w związku ze sprzedażą Towarów, bądź zostanie objęty oddzielną fakturą VAT.
 3. Termin dostawy wskazany przez Kupującego w treści zamówienia ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie, a Sprzedawca w każdym przypadku nie jest zobowiązany do dotrzymania terminu dostawy wskazanego w treści zamówienia.
 4. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru w terminie wskazanym przez Sprzedawcę i nie może odmówić jego odbioru.
 5. W przypadku, gdy Towar nie zostanie odebrany przez Kupującego, Kupujący odmówi odbioru Towaru lub nie dostarczy niezbędnych informacji celem dostawy Towaru, w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest uprawniony do przechowania Towaru na koszt Kupującego.
 6. Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z bezpiecznym przechowaniem Towaru przez Sprzedawcę, w tym wszelkich innych powstałych w związku z zaniechaniem odbioru Towaru w terminie.
 7. Odmowa odebrania przedmiotu zamówienia lub brak możliwości jego dostarczenia z przyczyn leżących po stronie Kupującego może zostać potraktowana przez Sprzedawcę jako anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji Kupujący zwróci Sprzedawcy wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z realizacją zamówienia.
 8. W momencie wydania towaru, Kupujący jest zobowiązany do bardzo starannego zbadania towaru w chwili odbioru pod kątem wad ukrytych, jawnych oraz braków ilościowych i jakościowych, bądź wynikających ze specyfikacji technicznej.
 9. W przypadku realizacji dostawy Towaru przez przewoźnika wskazanego przez Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do poinformowania przewoźnika o konieczności bardzo starannego zbadania towaru pod kątem wad ukrytych, jawnych oraz braków ilościowych.

  

 1. OPOŹNIENIE W PŁATNOŚCIACH
 2. Każde opóźnienie w zapłacie należności upoważnia Sprzedawcę do naliczania odsetek za opóźnienie liczonych od daty wymagalności świadczenia.
 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek części należności przez Kupującego, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji zamówień bez ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy oraz jest uprawniony wystosować wezwanie z dodatkowym terminem, określanym przez Sprzedawcę, do zapłaty kwoty zadłużenia. Jeżeli termin ten nie zostanie dochowany wszelkie roszczenia Sprzedawcy o zapłatę ceny za sprzedane towary stają się natychmiast wymagalne. Wyznaczenie dodatkowego terminu do zapłaty nie stanowi odroczenia terminu płatności.
 4. Kupujący nie może dokonywać żadnych kompensat, potrąceń, cesji oraz jakiegokolwiek obrotu wierzytelnościami, które mogą wyniknąć i będą mu przysługiwać wobec Sprzedawcy, chyba, że Kupujący uzyska zgodę Sprzedawcy w tym zakresie wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

 

 X.GWARANCJA

 1. Sprzedawca w zakresie niektórych sprzedanych Towarów udziela Kupującemu:
 • gwarancji producenta na Towary na które gwarancja została udzielona przez producenta, na zasadach określonych w wydanej Kupującemu karcie gwarancyjnej.
 • gwarancji Sprzedawcy na Towary wyprodukowane przez John Deere, na zasadach określonych w wydanej Kupującemu karcie gwarancyjnej.
 1. Dowodem udzielenia gwarancji jest karta gwarancyjna, brak karty gwarancyjnej oznacza brak gwarancji dla danego Towaru.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem wydania Towaru Kupującemu oraz kończy się wraz z upływem czasu wskazanym na karcie gwarancyjnej.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji tylko w przypadku okazania karty gwarancyjnej w momencie składania roszczeń z gwarancji przez Kupującego.
 4. Kupujący traci uprawnienia gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę, w zakresie danego Towaru, w przypadku naruszenia warunków gwarancji szczegółowo określonych w karcie gwarancyjnej, załącznikach do karty gwarancyjnej oraz dokumentach załączonych do Towaru, takich jak: przeglądy techniczne, właściwa eksploatacja urządzeń, obsługa urządzeń przez osoby uprawnione, używanie właściwego paliwa, i inne podobne.
 5. Udzielona gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę wad Towaru, nie obejmuje natomiast kosztów wstrzymania, przestoju, transportu, dostawy itp.
 6. Gdy Kupujący zgłosi wadę, która w jego ocenie powinna zostać naprawiona z tytułu udzielonej gwarancji, a w wyniku zbadania Towaru przez Sprzedawcę bądź Producenta okaże się, że Towar nie jest uszkodzony, bądź nie podlega naprawie gwarancyjnej, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy, oraz zbadania Towaru.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne sprzedanych lub użytkowanych Towarów jest wyłączona w całości, a do dochodzenia roszczeń mają zastosowanie wyłącznie postanowienia i warunki gwarancji udzielonej przez producenta lub Kupującego.

 

 1. ZGŁOSZENIE ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH, REKLAMACJE
 2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie celem rozpatrzenia przez Sprzedawcę roszczeń Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji na podstawie wydanej karty gwarancyjnej.
 3. Reklamacje gwarancyjne winny być zgłaszane na piśmie w formie protokołu reklamacyjnego na druku Sprzedawcy zawierającego opis wszystkich wad podnoszonych przez Kupującego. Formularz reklamacyjny jest udostępniany przez Sprzedawcę.
 4. Dla potrzeb rozpoznania reklamacji Kupujący powinien zabezpieczyć Towary będące przedmiotem reklamacji przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem.
 5. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt i ryzyko reklamowany towar do siedziby Sprzedawcy bądź miejsca wskazanego przez Sprzedawcę.
 6. Kupujący jest odpowiedzialny za udostępnienie Sprzedającemu miejsca położenia Produktu w sposób bezpieczny, niezakłócony i z zapewnieniem zaplecza technicznego dla należytego wykonania reklamacji, w celu dokonania oceny zasadności zgłoszenia reklamacyjnego lub wykonania usługi reklamacyjnej.
 7. Reklamacje zgłaszane z naruszeniem powyższych zasad nie będą uwzględniane, a roszczenia Kupującego wygasają.
 8. Sprzedający powinien rozpatrzyć reklamację, nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania ostatecznego stanowiska Producenta w zakresie reklamowanego Towaru.
 9. Uwzględnienie reklamacji nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu reklamowanego towaru przez Sprzedawcę.
 10. Podpisanie przez Kupującego, Przewoźnika wskazanego przez Kupującego lub osobę upoważnioną dokumentu przewozowego lub dokumentów WZ, lub innego dokumentu wydania bez dodatkowej adnotacji jest dla Sprzedającego dowodem przyjęcia danej dostawy Produktu bez zastrzeżeń dotyczących ilości, asortymentu, widocznych uszkodzeń i możliwych do stwierdzenia w momencie dostawy wad jakościowych dokumentacji, oznakowania, ceny, opakowania i innych właściwości towaru.
 11. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji, do czasu uregulowania wobec Sprzedawcy przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań.

 

XII. ZWROT TOWARÓW

 1. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu Towarów sprzedanych Kupującemu.
 2. Sprzedawca może według własnego uznania przyjąć zwrot Towarów, za okazaniem przez Kupującego dowodu sprzedaży Towaru, w przypadku gdy Towar jest w oryginalnym opakowaniu i nie nosi żadnych śladów użytkowania.
 3. W przypadku uwzględnienia zwrotu Towaru przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest uprawniony do naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 15% wartości zwracanego Towaru.

  

XIII.ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI I KARY UMOWNE

 1. Sprzedawca nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania za szkody w zakresie spodziewanych bądź utraconych korzyści, utraconego zysku i innych strat, utratę możliwości użytkowania Towaru, utratę umów, kontrahentów oraz wszelkiego rodzaju inne szkody pośrednie, jakie ponieść może lub poniósł Kupujący, lub inny podmiot w związku z realizacją umowy, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia wskazanego na fakturze VAT.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność Towarów do planowanego przez Kupującego użytku.
 3. Jeżeli strony nie uzgodniły pisemnie dostawy Towarów spełniających określone normy, w tym normy techniczne, bezpieczeństwa lub charakteryzujące się określonymi właściwościami lub o określonej specyfikacji, Sprzedawca nie odpowiada za wynikłe stąd szkody.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze względu na treść materiałów, specyfikacji i właściwości Towarów wyrażonych w dokumentach dostarczonych przez Producenta oraz jego zapewnieniach.
 5. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta oraz w przypadku, kiedy wady towaru powstały w wyniku nienależytego transportu, przechowania oraz montażu przez osoby nieuprawnione, jak również w sytuacji, kiedy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 6. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniami mogącymi pozostawać w jakimkolwiek związku z Towarem i Sprzedawcą, Kupujący jest zobowiązany natychmiast powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę i umożliwić mu jego czynny udział w sporze, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Sprzedawcy związanej z tymi roszczeniami oraz poniesienia pełnej odpowiedzialności przez Kupującego.
 7. Kupujący przed wydaniem Towaru Sprzedawcy z jakiejkolwiek przyczyny, jest zobowiązany do opróżnienia wnętrza Towaru, w szczególności z ładunku, dokumentów, akt, pieniędzy, papierów wartościowych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę rzeczy należących do Kupującego bądź innych osób trzecich, które znajdują się we wnętrzu Towaru.
 8. Wszelkie ryzyka związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem Towarów przechodzą na Kupującego z chwilą wydania Towaru.
 9. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub w przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 15% wartości zamówienia brutto.
 10. Poza zastrzeżoną karą umowną Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy określonego w ust. 9 powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do zatrzymania zadatku oraz żądania zapłaty kary umownej, przy czym Kupujący nie jest uprawniony do żądania zwrotu podwójnej kwoty zadatku w przypadku gdy odstępuje od umowy w związku ze zmianą ceny Towaru lub zmianą terminu dostawy/odbioru lub opóźnieniem w dostawie Towaru.
 12. Strony wyłączają uprawnienie do powierzenia, poprawienia lub wykonania jakiejkolwiek Usługi innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

 

 XIV ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Kupującego żadnych dodatkowych świadczeń, takich jak odszkodowania, zwrot kosztów itd. przy czym Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów, jakie Sprzedawca poniósł celem realizacji Umowy.
 2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do niniejszej umowy zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku, jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS okazałyby się nieważne lub bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania w części lub w całości, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, a strony podejmą wspólne starania, aby uzgodnić postanowienia je zastępujące odzwierciedlające pierwotną wolę Stron.
 3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych warunków oraz umów rozstrzygane będą przez miejscowo właściwy sąd powszechny ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Zmiany umowy lub postanowień OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.