OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH PRZEZ  „POLBOTO-AGRI” SP. Z O.O. OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2017 r.

I. DEFINICJE

Wyjaśnienie niektórych pojęć użytych w niniejszych Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Serwisowych. Przez użyte w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Serwisowych określenia rozumie się:

„OWŚUS”- treść niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Serwisowych „Polboto-Agri” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Udaninie, wraz z obowiązującym w dniu zrealizowania cennikiem POLBOTO, który stanowi integralną część OWŚUS;

„POLBOTO” – „Polboto-Agri” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedziba w Udanin 14, 55-340 Udanin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054158, NIP: 9131501612, REGON: 932281150;

„Klient”- dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny dokonujący zlecenia usług  świadczonych przez POLBOTO, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.94 z dnia 02.03.2017 r.);

„Usługa” –naprawa oraz/lub Usługa Diagnostyki oraz/lub inna usługa wykonywana przez POLBOTO na podstawie umowy z Klientem;

„Usługa Diagnostyki”- usługa poprzedzająca Naprawę polegająca na zdiagnozowaniu przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania Urządzenia;

Punkt Serwisowy”- punkt stacjonarny wyposażony w środki techniczne i osobowe, w którym odbywa się świadczenie Usług przez POLBOTO, położony w Udanin 14;

„Przedmiot Usługi”– pojazd, maszyna, urządzenie lub inna rzecz ruchoma podlegająca Usłudze;

„Serwisant”- osoba umocowana przez POLBOTO do przeprowadzenia Usługi;

„Strony”- Kupujący oraz Sprzedawca łącznie;

II. UWAGI OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Serwisowych regulują szczegółowe zasady zawierania i wykonywania wszystkich umów zawartych przez POLBOTO z Klientem, których przedmiotem jest świadczenie Usług.
 2. Złożenie przez Klienta zamówienia na usługi realizowane przez POLBOTO jest równoznaczne z akceptacją postanowień OWŚUS.
 3. Wszelkie odstępstwa od postanowień zawartych w OWŚUS uzgadniane indywidualnie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wyłączają postanowienia niniejszych OWŚUS, tylko w zakresie uregulowanym w sposób odmienny. W pozostałym zakresie zastosowanie mają postanowienia zawarte w OWŚUS.
 4. Warunki oraz postanowienia Klienta niezgodne z poniższymi nie wiążą POLBOTO także w przypadku, gdy POLBOTO nie złożył żadnych zastrzeżeń w ich zakresie, brak potwierdzenia warunków, nie stanowi o milczącym ich przyjęciu przez POLBOTO.
 5. Treść OWŚUS jest dostępna na stronie internetowej POLBOTO polboto.com oraz www. polbotoagri.jd-dealer.pl oraz w stacjonarnych punktach świadczenia Usług przez POLBOTO, oraz pozostaje do wglądu u każdej osoby świadczącej Usługi w imieniu POLBOTO.

III.  ZGŁOSZENIE SERWISOWE

1. POLBOTO świadczy Usługi na podstawie zgłoszonego przez Klienta zamówienia na Usługi.

2. Klient może zgłosić zapotrzebowanie na Usługę, poprzez złożenie zamówienia:

a) pocztą elektroniczną na adres e-mail: serwis@polboto.com

b) telefonicznie pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej.

c) Punkcie Serwisowym.

3. W treści zamówienia Klient powinien określić informację o rodzaju usługi, typie Przedmiotu Usługi wskazując wymagane przez POLBOTO informacje charakteryzujące Przedmiot Usługi, takie jak m.in numer seryjny, rok produkcji, a ponadto wskazać rodzaj usterki oraz okoliczności jej powstania.

4. Zgłoszenia serwisowe mogą być dokonywane w godzinach otwarcia Punktu Serwisowego POLBOTO oraz w dni robocze w godzinach pracy odpowiedniego działu obsługi serwisowej POLBOTO.

5. Zamówienie uważa się za złożone i wiążące dla POLBOTO dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez POLBOTO przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia przez Klienta.

6. POLBOTO jest uprawnione do rezygnacji z realizacji części bądź całości Usług bez podania przyczyny, w każdym czasie, nie później jednak niż do dnia podpisania protokołu serwisowego przez Strony.

IV. REALIZACJA USŁUG

 1. POLBOTO skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia sposobu i rodzaju świadczenia Usługi, w tym w szczególności, ustalenia miejsca oraz terminu wykonania Usług, przybliżonego czasu realizacji, szacowanego kosztu i określenia przyczyn usterki.
 2. POLBOTO zastrzega prawo do zmiany terminu rozpoczęcia wykonania Usług oraz czasu realizacji Usług.
 3. W zależności od rodzaju zamówionej Usługi i możliwości zrealizowania Usługi adekwatnej do zapotrzebowania Klienta, Usługi są świadczone w Punkcie Serwisowym, bądź w miejscu wskazanym przez Klienta, o miejscu zrealizowania Usługi decyduje POLBOTO.
 4. W przypadku, gdy Usługa jest realizowana przez POLBOTO poza Punktem Serwisowym, Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów dojazdu Serwisanta POLBOTO do miejsca gdzie Usługa ma być świadczona, przy uwzględnieniu stawek za 1 km określonych w cenniku POLBOTO obwiązującym w chwili dojazdu.
 5. Klient zobowiązany jest udostępnić Przedmiot Usługi Serwisantom POLBOTO w szczególności dostarczyć Przedmiot Usługi do Punktu Serwisowego.
 6. W przypadku, gdy Usługa bądź jej część ma być zrealizowana poza Punktem Serwisowym, w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient zapewni Serwisantom bezpieczny i niezakłócony dostęp do Przedmiotu Usługi (w tym wydając niezbędne dokumenty), źródło energii oraz zaplecze techniczne, udział Osoby Uprawnionej w trakcie wykonywania Usługi, poinformuje Serwis o wymaganiach z dziedziny BHP obowiązujących w miejscu wykonania Usługi oraz zaopatrzy w konieczne środki ochrony osobistej (za wyjątkiem odzieży roboczej, obuwia roboczego, kasku, ochronnika słuchu i okularów ochronnych). Klient zagospodaruje odpady powstałe w trakcie wykonania Usługi, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów. Niewykonanie przez Klienta tych obowiązków, upoważnia Serwis do opuszczenia miejsca wykonania Usługi, a Klienta obciążają koszty Usługi oraz wynagrodzenie za czynności już wykonane.
 7. Klient przed przekazaniem Przedmiotu Usługi celem realizacji Usług, jest zobowiązany do opróżnienia wnętrza Przedmiotu Usługi, w szczególności z ładunku, dokumentów, akt, pieniędzy, papierów wartościowych. POLBOTO nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę rzeczy należących do Klienta bądź innych osób trzecich, które znajdują się we wnętrzu Przedmiotu Usługi.
 8. W przypadku wymiany elementów, części Przedmiotu Usługi, Klient jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, które elementy, części mają zostać Klientowi zwrócone, w przeciwnym przypadku POLBOTO jest uprawnione do zatrzymania bądź dokonania utylizacji elementów, części na koszt Klienta bądź żądania natychmiastowego odebrania elementów przez Klienta.

V. ODBIÓR USŁUG

 1. Odbiór Usługi następuje w formie podpisanego protokołu serwisowego zatytułowanego „Zlecenie naprawy” stanowiącego zarazem dokument złożonego zamówienia.
 2. Protokół serwisowy zawiera dane klienta, dane dotyczące przedmiotu objętego Usługą, zakres zrealizowanej Usługi, określenie wynagrodzenia za Usługę, informacje o dojeździe do Klienta, inne uwagi serwisanta oraz ewentualne uwagi Klienta.
 3. W przypadku, gdy Klient odmówi podpisania protokołu, POLBOTO jest uprawnione do jednostronnego odbioru podpisując protokół odbioru przez Serwisanta.
 4. Brak zastrzeżeń Klienta wskazanych na protokole serwisowym oznacza przyjęcie i zrealizowanie Usług przez POLBOTO bez jakichkolwiek zastrzeżeń Klienta.
 5. Po wykonaniu Usług przez POLBOTO, Klient jest zobowiązany do odbioru Przedmiotu Usług podlegającego usłudze, w terminie wskazanym przez POLBOTO, w przypadku zaniechania odbioru POLBOTO jest uprawnione do obciążenia Klienta kosztami przechowania, według cennika POLBOTO obowiązującego w chwili realizacji Usługi.
 6. Niniejsze OWŚUS stanowi integralną część protokołu serwisowego.

VI. WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI SERWISOWE

 1. POLBOTO każdorazowo po zrealizowaniu Usługi, ustala wysokość należnego wynagrodzenia za realizowaną Usługę.
 2. Przy ustalaniu wynagrodzenia, POLBOTO uwzględnienia stopień skomplikowania i zakres Usługi, koszt ewentualnej wymiany elementów podlegających naprawie oraz wynikających z cennika stawek godzinowych za pracę Serwisanta oraz ewentualne koszty dojazdu Serwisanta do Klienta obowiązujące w chwili realizacji Usługi.
 3. W przypadku zamówienia Usług dodatkowych lub konieczności rozszerzenia Usług przez Klienta, czas wykonania Usługi ulega odpowiedniemu wydłużeniu, a wynagrodzenie odpowiedniemu podwyższeniu.
 4. Aktualny cennik stawek za każdy 1 km dojazdu do Klienta przez Serwisanta, stawkę za godzinę pracy Serwisanta oraz stawki niektórych innych Usług stanowi integralną część OWŚUS i pozostaje do wglądu w Punkcie Serwisowym oraz u Serwisanta.
 5. Klient przed przystąpieniem przez POLBOTO do realizacji Usługi, jest zobowiązany do zapoznania się z treścią cennika.
 6. Wszelkie materiały eksploatacyjne i części zamienne wykorzystane przez POLBOTO, celem wykonania Usługi rozliczane będą zgodnie z cennikiem obowiązującym w POLBOTO w dacie zrealizowania Usługi, do sprzedaży części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych odpowiednie zastosowanie mają również postanowienia obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży POLBOTO.
 7. POLBOTO przed rozpoczęciem Usługi udziela Klientowi informacji w zakresie przewidywanego kosztu realizacji Usługi, przy czym informacja ta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest wiążąca.
 8. Klient może żądać na piśmie przeprowadzenia wiążącej wyceny kosztów Usługi przez POLBOTO przed jej rozpoczęciem.
 9. Wycena dokonana przez POLBOTO jest wiążąca w przypadku, gdy została dokonana na piśmie wraz ze wskazaniem dokładnego zakresu Usługi oraz wyraźnym określeniem, że jest ona wiążąca dla POLBOTO.
 10. Płatność wynagrodzenia następuje na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT i według zasad określonych w Umowie. Do wysokości wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT.
 11. Zapłata wynagrodzenia przez potrącenie jest wyłączona.

 

VII. GWARANCJA

 1. POLBOTO udziela 6-miesięcznej gwarancji w zakresie zrealizowanych i opłaconych przez Klienta napraw w ramach świadczonych na rzecz Klienta Usług.
 2. Gwarancja obejmuje wyłącznie dokonanie naprawy gwarancyjnej w zakresie awarii Przedmiotu Usług powstałych w okresie obowiązywania gwarancji i związanych z nieprawidłowym wykonaniem Usługi przez POLBOTO na zasadach określonych w OWŚUS.
 3. Podstawą zrealizowania uprawnień z gwarancji jest okazanie POLBOTO przez Klienta podpisanego protokołu serwisowego w zakresie Usługi objętej gwarancją i otrzymanej faktury VAT bądź innego dowodu sprzedaży, które stanowią dowód udzielenia gwarancji.
 4. Brak okazania protokołu serwisowego Usługi wraz z fakturą VAT bądź innym dowodem sprzedaży, stanowi o braku przysługującej Klientowi gwarancji.
 5. Termin gwarancji biegnie od dnia zrealizowania Usługi i podpisania protokołu serwisowego, nie później jednak niż od dnia wystawienia faktury VAT.
 6. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, obowiązki wynikające z gwarancji nie będą realizowane za granicą Polski, a usługi gwarancyjne są świadczone wyłącznie w Punkcie Serwisowym lub wyjątkowo po wyrażeniu zgody przez POLBOTO w miejscu wskazanym przez Klienta.
 7. Czas naprawy realizowanej w ramach gwarancji jest uzależniony od możliwości serwisowych POLBOTO, a naprawa zostanie wykonana w odpowiednim i wskazanym przez POLBOTO czasie ze względu zakres i stopień skomplikowania naprawy.
 8. POLBOTO nie jest związane wskazanym czasem realizacji Usługi gwarancyjnej i czas realizacji naprawy może ulec wydłużeniu.
 9. W przypadku, gdy Klient zgłosi awarię, która w jego ocenie powinna zostać naprawiona z tytułu udzielonej gwarancji, a w wyniku zbadania Przedmiotu Usługi objętego gwarancją, okaże się że przedmiot nie jest uszkodzony, Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez POLBOTO celem dokonania oceny usługi gwarancyjnej, w tym kosztów dojazdu Serwisanta.
 10. W przypadku, gdy zgłoszona przez Klienta awaria Przedmiotu Usługi nie podlega naprawie gwarancyjnej, Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez POLBOTO celem dokonania oceny usługi gwarancyjnej lub kosztów naprawy, w tym kosztów dojazdu serwisanta.
 11. Gwarancja nie obejmuje:
 • materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych wykorzystanych przez POLBOTO celem wykonania Usługi, poza przypadkiem, gdy na element objęty wymianą przysługuje gwarancja producenta, a Klientowi została wydana karta gwarancyjna.
 • kosztu dojazdu serwisanta do miejsca wskazanego przez Klienta oraz dostarczenia Przedmiotu Usługi do Punktu Serwisowego.
 • wykonania napraw i usunięcia awarii Przedmiotu Usługi w zakresie uszkodzeń powstałych z przyczyn leżących po stronie Klienta i innych osób trzecich oraz wynikłych ze zdarzeń losowych, siły wyższej i innych okoliczności za które nie odpowiada POLBOTO.
 • kosztów wstrzymania prac, przestoju przedsiębiorstwa, dostawy przedmiotu, dostawy, utraconych korzyści, strat, utraty przychodów, przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej, szkód pośrednich.
 1. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej gwarancji, wygasają w przypadku:
 • powierzenia naprawy Przedmiotu Usług podmiotowi trzeciemu lub jej samodzielnego przeprowadzenia w okresie gwarancji bez zgody POLBOTO;
 • zgłoszenia awarii po upływie 3 dni od daty uszkodzenia Przedmiotu Usługi;
 • użytkowania Przedmiotu Usługi niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i zaleceniami producenta;
 • użytkowania Przedmiotu Usługi pomimo awarii;

13. Odpowiedzialność POLBOTO z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych Usług, w tym w zakresie wad fizycznych i prawnych wszystkich sprzedanych elementów podlegających wymianie jest wyłączona.

 • Klient przed przekazaniem Przedmiotu Usługi, celem realizacji uprawnień gwarancyjnych jest zobowiązany do opróżnienia wnętrza Przedmiotu Usług, w szczególności z ładunku, dokumentów, akt, pieniędzy, papierów wartościowych, POLBOTO nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę rzeczy należących do Klienta bądź innych osób trzecich, które znajdują się we wnętrzu Przedmiotu Usług.
 • Strony wyłączają uprawnienie do powierzenia, poprawienia lub wykonania usługi gwarancyjnej innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo POLBOTO.

VIII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie celem rozpatrzenia przez POLBOTO roszczeń Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji na zrealizowane Usługi.
 2. Reklamacje gwarancyjne winny być zgłaszane na piśmie w formie protokołu reklamacyjnego na druku POLBOTO zawierającego opis wszystkich awarii i uszkodzeń Przedmiotu Usługi podnoszonych przez Klienta oraz za przedstawieniem faktury VAT bądź innego dokumentu stanowiącego dowód sprzedaży Usługi przez POLBOTO.
 3. Klient jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt i ryzyko reklamowany Przedmiot Usługi do Punktu Serwisowego POLBOTO.
 4. Reklamacje zgłaszane z naruszeniem zasad określonych w OWŚUS nie będą uwzględniane, a roszczenia Kupującego wygasają.
 5. W przypadku, gdy Usługa bądź jej część z tytułu zgłoszonej reklamacji ma być zrealizowana poza Punktem Serwisowym w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient zapewni Serwisantom bezpieczny i niezakłócony dostęp do Przedmiotu Usługi (w tym wydając niezbędne dokumenty), źródło energii oraz zaplecze techniczne, udział Osoby Uprawnionej w trakcie wykonywania Usługi, poinformuje Serwis o wymaganiach z dziedziny BHP obowiązujących w miejscu wykonania Usługi oraz zaopatrzy w konieczne środki ochrony osobistej (za wyjątkiem odzieży roboczej, obuwia roboczego, kasku, ochronnika słuchu i okularów ochronnych). Klient zagospodaruje odpady powstałe w trakcie wykonania Usługi, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów. Niewykonanie przez Klienta tych obowiązków upoważnia Serwis do opuszczenia miejsca wykonania Usługi, a Klienta obciążają koszty Serwisu oraz wynagrodzenie za czynności już wykonane
 6. POLBOTO powinien rozpatrzyć reklamację i powiadomić Klienta o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymagać będzie skorzystania przez POLBOTO z usług osób trzecich lub jeżeli Klient nie dopełni obowiązków, o których mowa w ustępach poprzednich, do czasu rozpoznania reklamacji nie wlicza się czasu wykonywania usług przez osoby trzecie lub czasu koniecznego do należytego wykonania przez Kupującego obowiązków wskazanych w niniejszej umowie.
 7. POLBOTO ma prawo wstrzymać się wobec Klienta z realizacją jego roszczeń z tytułu gwarancji do czasu uregulowania wobec POLBOTO wszelkich zaległych zobowiązań.

IX. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. W przypadku niemożności wykonania Usług, z przyczyn leżących po stronie Klienta, POLBOTO obciąży Klienta kosztami wykonania dodatkowych czynności serwisowych kosztami przestoju oraz kosztami ponownego dojazdu Serwisu według stawek obowiązujących w POLBOTO.
 2. W razie odstąpienia POLBOTO od Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, lub odstąpienia Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta, POLBOTO przysługuje żądanie zapłaty przez Klienta ceny części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych wykorzystanych do wykonania Usługi będącej przedmiotem Umowy od której POLBOTO odstąpił
 3. POLBOTO nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania w żadnym przypadku, w jakimkolwiek czasie, za jakąkolwiek szkodę, pośrednią, wynikłą stratę lub zniszczenie (włączając w to, lecz nie ograniczając się do tego, straty w zakresie produkcji lub osiąganych zysków), utracone korzyści bądź możliwość ich uzyskania, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, w tym związanej z Usługą, terminem Usługi bądź rezygnacją ze świadczenia Usługi w części bądź w całości, poniesione przez Klienta, lub jakikolwiek inny podmiot z nim powiązany, oraz osoby trzecie, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej. W pozostałym zakresie odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia wskazanego na fakturze VAT za daną Usługę.
 4. POLBOTO może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych wskazanych w niniejszym paragrafie oraz dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
 5. Strony wyłączają uprawnienie do powierzenia, poprawienia lub wykonania jakiejkolwiek Usługi innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo POLBOTO.
 6. W przypadku, gdy Klient nie jest właścicielem Przedmiotu Usługi, POLBOTO na zabezpieczenie roszczeń względem Klienta przysługuje prawo zatrzymania Przedmiotu Usługi zgodnie z art. 461 k.c.

 X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia POLBOTO o każdorazowej zmianie siedziby i adresu dla doręczenia korespondencji, w tym adresu e-mail i numeru faksu. Brak zawiadomienia powoduje, że korespondencja wysłana na wskazany wcześniej adres uważana jest za skutecznie doręczoną.
 2. Bezskuteczne jest powoływanie się przez Klienta na nieznajomość OWŚUS po złożeniu przez Klienta zamówienia na Usługę.
 3. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność jakiejkolwiek części OWŚUS, pozostaje bez wpływu na ważność ich pozostałej części. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Strony zastąpią takie postanowienia ważnymi postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.
 4. Umowa jest zawarta w języku polskim i prawem właściwym jest prawo polskie, a wszelkie spory na podstawie Umowy będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę POLBOTO.